Algemene huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Parkeerterrein De Boezem Pijnacker-Nootdorp


De toegang tot het parkeerterrein De Boezem wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere stallingsovereenkomst gesloten tussen de exploitant van het parkeerterrein en de gebruiker van het parkeerterrein. 


Artikel 1. Begripsomschrijvingen 


1.1 Parkeerterrein De Boezem: 

Het afgesloten vrachtwagenparkeerterrein aan de Ambachtsweg te Pijnacker. 

1.2 Exploitant: NoRisk Parking BV

Exploitant en/of beheerder/exploitant van het parkeerterrein de Boezem en/of hun/zijn vertegenwoordigers. 

1.3 Gebruiker: 

De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op Parkeerterrein de Boezem wordt geparkeerd. 

1.4 Stallings/huur overeenkomst: 

Overeenkomst strekkende tot het gebruik van de toegewezen parkeerplaats, anders dan eenmalig gebruik. 


Artikel 2. Overeenkomst 


2.1 Een overeenkomst zoals bedoeld in de aanhef van deze Algemene voorwaarden wordt geacht tot stand 

te zijn gekomen door het afsluiten van een stallings/huur overeenkomst. 

2.2 De prestatie waartoe de exploitant zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een aangewezen genummerde plaats aan de gebruiker op het Parkeerterrein de Boezem.

2.3 Op het Parkeerterrein de Boezem mogen uitsluitend vrachtauto's, trailers en aanhangers met een lengte van maximaal 18 meter worden geparkeerd. 

2.4 Een uitzondering op 2.3 is alleen mogelijk met toestemming van de exploitant.

2.5 De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden dan deze worden in het kader van de stallings/huurovereenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Duur, verlenging en opzegging 


3.1 De overeenkomst tot stalling van een voertuig wordt volgens de vigerende tarieven afgesloten voor de duur van 1 dag,1 maand of 12 maanden, waarna deze telkenmale stilzwijgend met eenzelfde aantal maanden als waarvoor het is afgesloten zal worden verlengd. 

3.2 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 

van 1 kalendermaand tegen het einde van de overeengekomen periode. 

3.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden en door exploitant te worden bevestigd.


Artikel 4 Betalingsverplichting, betaalperiode en stallingbewijs 


4.1 De betalingsverplichting van de gebruiker bestaat uit: 

De huurprijs voor de toegewezen stallingsplaats volgens de in de huurovereenkomst overeengekomen bedrag

Eenmalige waarborgsom voor de sleutel en de toegangstag.

4.2 De verschuldigde huurprijs dient bij vooruitbetaling door 

huurder te zijn voldaan door overschrijving op rekeningnummer van de exploitant.

Dan wel deze kosten dienen door huurder binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. 

4.3 De huurprijs is ook volledig verschuldigd wanneer het gehuurde  

geheel of gedeeltelijk niet door huurder wordt gebruikt, behoudens tijdige annulering conform de Algemene voorwaarden parkeerterrein De Boezem.

4.4 Bij verlenging van de overeenkomst kunnen de tarieven alleen jaarlijks worden bijgesteld Prijswijzigingen worden schriftelijk 1 kalendermaand voor het invoeren van de prijswijziging aan de gebruiker bekend gemaakt. 

4.5 Mocht een gebruiker niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging dan kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen binnen twee weken nadat de tariefsverhoging door de exploitant te zijner kennis is 

gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat. 

4.6 Indien de gebruiker nalatig blijft in betaling van het verschuldigde op de overeengekomen vervaldatum, zal de gebruiker, onverminderd de overige rechten die voor de exploitant uit deze niet-betaling 

voortvloeien, 10 % van het achterstallig huurprijs verschuldigd zijn per maand of gedeelte van een maand dat betaling niet plaatsvindt. 

4.7 Bij het afsluiten van de stallingsovereenkomst is de gebruiker een waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom is specifiek gericht op de sleutel en tag die toegang geeft tot het terrein. Dit bedrag zal aan de 

gebruiker bij beëindiging van de overeenkomst en bij retournering van de sleutel worden terugbetaald, voor zover de gebruiker niets meer aan de exploitant verschuldigd is. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn recht te verhuren c.q. weder te verhuren c.q. in welke vorm dan ook aan een ander af te staan. 

4.8 De waarborgsom, met inachtneming van het in dit artikel gestelde, wordt aan gebruiker gerestitueerd binnen 2 maanden na afloop of het eindigen van de overeenkomst. Exploitant is gerechtigd op de waarborgsom alle bedragen in te houden die gebruiker op grond van de overeenkomst dan nog aan exploitant verschuldigd is, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. 

Exploitant is niet gehouden aan gebruiker over de waarborgsom rente te vergoeden. 

4.9 Indien de gebruiker meer dan 1 maand geen genot heeft kunnen hebben van zijn recht op grond van feiten en omstandigheden, welke aan de zijde van de exploitant zijn gelegen, zal de gebruiker slechts 

een evenredig gedeelte van het parkeergeld verschuldigd zijn. 

4.10 Indien de gebruiker de overeenkomst wenst te wijzigen als gevolg van aanschaffing door hem van een vervangend voertuig zal de schriftelijke stallingsovereenkomst worden gewijzigd, met welke wijziging 

zowel de exploitant als de gebruiker schriftelijk akkoord dienen te gaan middels parafering of schriftelijke bevestiging

4.11 De door de exploitant aan de gebruiker ter hand te stellen sleutel en stallingsbewijs, benodigd om hem 

in de mogelijkheid te stellen van het betreffende Parkeerterrein de Boezem gebruik te maken, blijven eigendom van de exploitant. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel of tag is de gebruiker verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie en exploitant. 

De feitelijke kosten voor het vervangen van het materiaal worden ingehouden en verrekend met de 

waarborgsom en voor zover niet toereikend gefactureerd. 

4.12 Bij het illegaal parkeren en/of het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, is exploitant gerechtigd een wielklem te plaatsten. Voor het plaatsen en verwijderen zal exploitant plaatsingskosten en/of verwijderingskosten in rekening brengen, eventuele bijkomende kosten voor het illegaal parkeren, zoals verwijderings- en/of bergingskosten zullen ook te laste van gebruiker komen en verhaald worden. Exploitant  kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door het plaatsten en/of verwijderen van de wielklem en in geval van verwijdering/berging.


Artikel 5 Gebruik 


5.1 Het gebruik van het parkeerterrein De Boezem is alleen mogelijk door het afsluiten van een huur/stallingsovereenkomst. Bij aanvang van de stallingovereenkomst en betaling van de waarborgsom krijgt 

de gebruiker de beschikking over een tag en sleutel.  

5.2 Het inrijden van voertuigen in Parkeerterrein de Boezem en het uitrijden van voertuigen uit Parkeerterrein de Boezem kan 24 uur per dag geschieden. De exploitant is bevoegd deze tijden in voorkomende gevallen c.q. voor langere of onbepaalde duur te wijzigen. 

5.3 De exploitant is gerechtigd aan een voertuig de toegang tot het parkeerterrein te weigeren, indien hij dit wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de exploitant weet of vermoedt dat een 

voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig, alsmede in het geval de exploitant van oordeel is dat 

het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, of door de zaken die daarmede worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen, in de meest ruime zin. 

5.4 Bij gebruik van een andere parkeerplaats of oppervlakte dan aan gebruiker volgens de overeenkomst is toegewezen worden de kosten hiervan doorbelast aan de gebruiker volgens het algemene dagtarief voor de huur van betreffende gebruikte parkeerplaats of gebruikte oppervlakte, ongeacht of deze plaats of plek onverhuurd of verhuurd is.

5.5 De gebruiker is verplicht het voertuig te plaatsen op de aangegeven of aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij Parkeerterrein De Boezem niet wordt gehinderd en de 

veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. 

5.6 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van Parkeerterrein De Boezem dient de gebruiker zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, alsook de nadere regels 

krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet nakoming daarvan is de gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 

5.7 De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn 

gedoofd.  

5.8 Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en Parkeerterrein de Boezem te verlaten. Waardevolle spullen dienen niet in de auto achtergelaten te worden. 

5.9 Het personeel (ook inhuur) van Parkeerterrein de Boezem is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel nodig of wenselijk is, voertuigen binnen Parkeerterrein de Boezem te (laten) verplaatsen, Parkeerterrein De Boezem met enig voertuig in en uit te rijden, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de exploitant of het personeel kan leiden. 

5.10 Het is verboden, in of op Parkeerterrein De Boezem, goederen te verkopen, te koop aan te bieden,te verhuren of ter verhuur aan te bieden. 

5.11 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in Parkeerterrein De Boezem binnen te brengen, dan wel in/aan het voertuig te hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd. 

5.12 Het is verboden, in of op Parkeerterrein de Boezem, reparaties of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren c.q. het voertuig te reinigen. 

5.13 Het parkeerterrein is bestemd voor primair zakelijk gebruik. Het parkeren van recreatieve objecten zoals caravans en/of campers is niet toegestaan.


Artikel 6. Aansprakelijkheid 


6.1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerplaats door hem is veroorzaakt. Schade door de gebruiker veroorzaakt aan het parkeerterrein of daarbij behorende apparatuur dient aan de exploitant te worden vergoed, waarbij voor vaststelling van de hoogte van de schade een door of namens de exploitant opgestelde expertise beslissend zal zijn. De kosten van deze expertise komen ten laste van de gebruiker. 

6.2 De gebruiker vrijwaart de exploitant voor alle aanspraken van derden ter zake van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, evenals opstal(len) en/of opstanden en afscheiden, tenzij in geval van 

opzet of grove schuld van exploitant dienaangaande. 

6.3 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking dan wel enige aansprakelijkheid jegens de exploitant van Parkeerterrein de Boezem. Met name aanvaardt de exploitant geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of het verloren gaan van eigendommen van de gebruiker, noch aanvaardt de exploitant enige aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, aan de eigendommen van gebruiker, noch voor lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van het parkeerterrein. 

6.4 Tevens vervalt alle aansprakelijkheid jegens de exploitant indien gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 4.


Artikel 7. Einde overeenkomst 


7.1 Beëindiging van de stallingsovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode (zoals genoemd in artikel 3) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. 

7.2 Opzegging dient te schriftelijk te geschieden en een bericht van ontvangst. 

7.3 In alle gevallen waarin de exploitant een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de gebruiker doet uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de gebruiker, ook om deze tot ontruiming van diens voertuig uit Parkeerterrein de Boezem te dwingen, is de gebruiker verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, ook voor rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte aan de exploitant te vergoeden. 

7.4 Betalingen, door de gebruiker gedaan na het uitgaan van de sommatie of de dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeldt de gebruiker bij betaling een 

andere bestemming. 

7.5 Wijzigingen van deze overeenkomst, welke noodzakelijk zijn ten gevolge van besluiten van overheidswege, dan wel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede worden verstaan aanwijzingen vanwege de brandweer, zullen voor de gebruiker geen reden voor ontbinding vormen 

voor deze overeenkomst, doch van kracht zijn als waren zij letterlijk in deze overeenkomst opgenomen. 


Artikel 8. Afspraken 


8.1 Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de exploitant binden partijen niet, 

Voor zover zij niet door een bevoegde schriftelijk zijn bevestigd. 


Artikel 9. Conversie 


9.1 Voor zover enig beding in de tussen de exploitant en de gebruiker gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij 

stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt 

gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding. Indien een bepaling of meerdere bepalingen van deze overeenkomst of aan de toepasselijke algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig is c.q. zijn dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. 

9 .2 In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 


Artikel 10 Slotbepalingen 


10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht. 

10.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze overeenkomst geschiedt alleen indien beide partijen daarmee schriftelijk instemmen.